Nový docent na SjF

Oznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.   u d e l i l  podľa § 10 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov

vedecko-pedagogický titul docent

Ing. Michalovi H o l u b č í k o v i ,  PhD., narodenému v r. 1985

v študijnom odbore 5.2.6 energetické stroje a zariadenia

s účinnosťou od 1. marca 2019.

Habilitačné konanie sa uskutočnilo na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Názov habilitačnej práce: „Možnosti zefektívnenia využívania energie tuhých palív v malých zdrojoch tepla“.

Predseda habilitačnej komisie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.