Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Ladislav Papánek

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Ladislav Papánek

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Papánek
  • Forma štúdia: externá
  • Školiteľ:doc. Ing. Patrik Grznár, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: NOVÝ PRÍSTUP K SIMULÁCIÍ VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
  • Študijný program: priemyselné inžinierstvo
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 22. augusta 2023

Čas a miesto konania obhajoby: 12:00 hod., SjF KPI UNIZA miestnosť BA 205

prof. Dr. Ing. Milan Sága

dekan fakulty

 

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.