Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Pavol Michal

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Pavol Michal

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Pavol Michal
  • Školiteľ: doc. Ing. Milan Vaško, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške:

NUMERICKÁ ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNE OVERENIE DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV VYROBENÝCH POMOCOU 3D TLAČE.

  • Študijný  program: časti a mechanizmy strojov
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 23. februára 2023

Čas a miesto konania obhajoby: 09:00 hod., SjF KAME UNIZA miestnosť BB 011

prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.