Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Natália Holešová

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Natália Holešová

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Natália Holešová
  • Školiteľ: doc.Ing. Richard Lenhard, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške:

VIACFÁZOVÉ MODELY PRE RIADENIE VYPAROVANIA A KONDENZÁCIE V UZAVRETOM PRIESTORE

  • Študijný  program: energetické stroje a zariadenia
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 30. septembra 2022

Čas a miesto konania obhajoby: 09:00 hod., SjF KET UNIZA miestnosť BC 309

prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.