Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Daria Fedorova

 

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Daria Fedorova

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Daria Fedorova
  • Forma štúdia: denná
  • Školiteľ: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: ANALÝZA MOŽNOSTÍ POUŽITIA UMELEJ INTELIGENCIE PRE OBLASŤ TECHNICKEJ DIAGNOSTIKY
  • Študijný program: automatizované výrobné systémy
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 19.09.2023

Čas a miesto konania obhajoby: 09:00 hod., SjF KAVS UNIZA miestnosť PP135

prof. Dr. Ing. Milan Sága

                                                                                                                               dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.