Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Zuzana ŠURDOVÁ

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Zuzana ŠURDOVÁ

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študentky doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Zuzana ŠURDOVÁ
  • Forma štúdia: denná
  • Školiteľ: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: THE EFFECT OF CASTING DEFECTS ON THE FATIGUE AND CORROSION RESISTANCE OF SECONDARY ALUMINIUM AlSi7Mg0.3 ALLOY
  • Študijný program: Technické materiály
  • Študijný odbor: Strojárstvo
  • Dátum: 27.02.2024

Čas a miesto konania obhajoby: 11:00 hod., BA 201- seminárna miestnosť KMI SjF UNIZA

prof. Dr. Ing. Milan Sága

dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.