Oznam o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce - Ing. Richard Lenhard, PhD.

 

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č.246/2019 Z.z., o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa u s k u t o č n í

na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v zasadačke rektora, miestnosť č. AA 306

dňa 10. marca 2021 - streda od 09,00 hod.

- verejná   h a b i l i t a č n á   prednáška 

na tému : Využitie CFD metód (Fluentu) v technológiách ohrevu a chladenia materiálov


a verejná     o b h a j o b a    h a b i l i t a č n e j   p r á c e

na tému: Numerické modelovanie prenosu tepla hmoty s viacfázovou zmenou pracovnej látky v zavretom priestore pri chladení a ohreve v energetickej technike,

pána Ing. Richarda L E N H A R D A , PhD.,

 zamestnanca Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra energetickej techniky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania: energetické stroje a zariadenia .

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.