Oznam o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce - Ing. Ján Dižo, PhD.

 

 

           Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č.246/2019 Z.z., o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa u s k u t o č n í

na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline na Katedre dopravnej a manipulačnej techniky, miestnosť NA 105

dňa 16. marca 2021 – utorokod 10,00 hod.

 - verejná   h a b i l i t a č n á   prednáška 

na tému: Mechanické kmitanie vozidiel - fenomén ovplyvňujúci ich dynamické vlastnosti

 

- verejná   o b h a j o b a   h a b i l i t a č n e j   práce

na tému: Analýza vplyvu zmeny parametrov koľajového vozidla na komfort jazdy pre pasažierov,

 pána Ing. Jána D I Ž A , PhD.,

zamestnanca Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania: motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.