Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Lucia Pastierovičová

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Lucia Pastierovičová

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Lucia Pastierovičová
  • Školiteľ: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške:
  • VPLYV PRÍSADOVÝCH PRVKOV Fe, Mn A Mg NA ŠTRUKTÚRU V VLASTNOSTI SEKUNDÁRNYCH Al – ZLIATIN.
  • Študijný  program: technické materiály
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 22. februára 2023

Čas a miesto konania obhajoby: 11:00 hod., SjF KMI UNIZA miestnosť BA 205

prof. Dr. Ing. Milan Sága

dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.