Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Jakub Fiačan

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Jakub Fiačan

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Jakub Fiačan
  • Školiteľ: prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške:

NÁVRH MODULÁRNEJ KONŠTRUKCIE AUTONÓMNYCH LIETAJÚCICH PROSTRIEDKOV PODĽA POŽADOVANÉHO VÝKONU PRE PRIEMYSELNÉ POUŽITIE.

  • Študijný  program: časti a mechanizmy strojov
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 23. februára 2023

Čas a miesto konania obhajoby: 08:30 hod., SjF KKČS UNIZA miestnosť BD 004

prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.