Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Zdenko Šavrnoch

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Zdenko Šavrnoch

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Zdenko Šavrnoch
  • Školiteľ: prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške:

FORMULÁCIE A ALGORITMY RIADENIA ANALÝZY A SYNTÉZY VIAZANÝCH MECHANICKÝCH SYSTÉMOV

  • Študijný  program: časti a mechanizmy strojov
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 23. februára 2023

Čas a miesto konania obhajoby: 10:30 hod., SjF KAME UNIZA miestnosť BB 011

prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.