Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Denis Molnár

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Denis Molnár

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Denis Molnár
  • Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Blatnický, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške:

POČÍTAČOVÉ MODELOVANIE A NAVRHOVANIE ZVÁRANÝCH KONŠTRUKČNÝCH CELKOV MANIPULAČNÝCH ZARIADENÍ AKO SÚČASTI SKÚŠANIA BRZDOVÝCH KOMPONENTOV KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL.

  • Študijný  program: koľajové vozidlá
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 27. februára 2023

Čas a miesto konania obhajoby: 09:00 hod., SjF KDMT UNIZA miestnosť BA 105

prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.