Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Vladimír Bechný

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Vladimír Bechný

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bechný
  • Školiteľ: prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške:

VÝSKUM V OBLASTI ADITÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ PRE KOVOVÚ VÄZBU NA BÁZE OCELÍ

  • Študijný  program: časti a mechanizmy strojov
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 08. novembra 2022

Čas a miesto konania obhajoby: 10:00 hod., SjF KOVT UNIZA miestnosť PP101

prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.