Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Peter Kozový

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Peter Kozový

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Peter Kozový
  • Školiteľ: doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške:

ANALÝZY VPLYVU VYSOKOPRODUKTÍVNYCH METÓD OBRÁBANIA NA VYBRANÉ PARAMETRE INTEGRITY POVRCHOV

  • Študijný  program: časti a mechanizmy strojov
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 08. novembra 2022

Čas a miesto konania obhajoby: 11:00 hod., SjF KOVT UNIZA miestnosť PP101

prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.