Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Vselovod Bastiuchenko

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Vselovod Bastiuchenko

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko:  Ing. Vselovod Bastiuchenko
  • Školiteľ: prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške:

INOVATÍVNY PRÍSTUP PRE PLÁNOVANIE A RIADENIE AGILNÝCH VÝROBNÝCH SYSTÉMOV

  • Študijný  program: priemyselné inžinierstvo
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 14. novembra 2022

Čas a miesto konania obhajoby: 11:00 hod., SjF KPI UNIZA miestnosť BC 110

prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.