Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Martina Sýkorová

 

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Martina Sýkorová

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Martina Sýkorová
  • Školiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške:

ŠTÚDIUM A HODNOTENIE VLASTNOSTÍ ZLIATINY AISI5CU2MG1 URČENEJ NA ODLIATKY ELEKTROMOBILOV

  • Študijný  program: strojárske technológie
  • Študijný odbor: strojárstvo
  • Dátum: 30. novembra 2022

Čas a miesto konania obhajoby: 09:00 hod., SjF KTI UNIZA miestnosť BA 301

prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.