Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Michal ŠRÁMKA

Oznam o konaní dizertačnej skúšky Ing. Michal ŠRÁMKA

 

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

  • Meno a priezvisko: Ing. Michal ŠRÁMKA
  • Forma štúdia: denná
  • Školiteľ: prof. Ing. Radovan Nosek, PhD.
  • Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: SYSTÉMY PRE ZNIŽOVANIE TVORBY TUHÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
  • Študijný program: Energetické stroje a zariadenia  
  • Študijný odbor: Strojárstvo
  • Dátum: 08.02.2024

Čas a miesto konania obhajoby: o 09:00 hod., BC 309 - KET SjF UNIZA

prof. Dr. Ing. Milan Sága

dekan fakulty

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.