OZNAM

V DŇOCH

19.06. 2024

z dôvodu konania PROMÓCIÍ ABSOLVENTOV BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

miesto konania : AULA DATALAN

 

20.06. – 21.06. 2024

z dôvodu PRÍPRAVY a konania PROMÓCIÍ ABSOLVENTOV INŽINIERSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

miesto konania : DOM ODBOROV

bude študijné oddelenie

STROJNÍCKEJ FAKULTY

zatvorené

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlasuje 14. ročník súťaže „Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality“. Poslaním a cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v piatich kategóriách:

  • kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista),
  • kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť),
  • kategória C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník),
  • kategória D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia),
  • kategória E) najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia).

V rámci kategórií A a B sa do súťaže zaraďujú všetky publicistické a odborné príspevky z oblasti kvality uverejnené v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, či už v audio, video, printovej alebo elektronickej forme, v období akademického roka, t. j. od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024. Uvedené príspevky môžu byť výstupom kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy na základe stanovených kľúčových slov alebo môžu byť priamo prihlásené do publicistickej súťaže zaslaním prihlášky autorom, šéfredaktorom, resp. vydavateľom. V rámci kategórií C, D a E sa do súťaže zaraďujú príspevky a práce prihlásené a zaslané v stanovenom termíne vedením školy, autorom alebo vedúcim dizertačnej/diplomovej práce, spadajúce do obdobia akademického roka, t. j. od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024.

Termín prihlasovania príspevkov je do 31. augusta 2024. Kritériá hodnotenia príspevkov sú opísané v štatúte súťaže, ktorý je spolu s prihláškou do súťaže uverejnený na webovej stránke úradu.

Víťazi jednotlivých kategórií si ocenenia preberú počas slávnostného večera vyhlásenia výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2024, ktorý sa bude konať v novembri 2024. Víťazné príspevky zverejní Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na svojom webovom sídle.

S pozdravom

JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.
riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia

Štefanovičova 3 | 810 05  Bratislava | Slovenská republika

tel.: 02/20 907 250 | mobil: 0948 200 755

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.unms.sk

|ÚNMS SR je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016, certifikátu

systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 a titulu Efektívny používateľ modelu CAF.|

Strana 1 z 43

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.